Blomster og fugler

Enten du er spesielt opptatt av blomster eller fugler, kan vi tilrettelegge din reise etter din store lidenskap. HHer forteller vi litt om hvor du bør dra hvis fugler eller blomster er din lidenskap.

Ornithologists are attracted to Udzungwa for an avian wealth embracing more than 400 species, from the lovely and readily-located green-headed oriole to more than a dozen secretive Eastern Arc endemics.Ornitologer er tiltrukket av Udzungwa som omfatter mer enn 400 arter, fra den vakre og enkelt observerte Pirolfamilien til mer enn et dusin hemmelighetsfulle Eastern Arc arter. Four bird species are peculiar to Udzungwa, including a forest partridge first discovered in 1991 and more closely related to an Asian genus than to any other African fowl.Fire fuglearter er spesielt for Udzungwa, inkludert skog ”partridgeen” først oppdaget i 1991 og tettere knyttet til den asiatisk slekten enn til noen andre afrikanske fugler. Udzungwa er også kjent for spesielle blomster og sommerfugler.

More than 400 bird species have been recorded, with such colourful common residents as the lilac-breasted roller, yellow-throated longclaw and bateleur eagle joined by a host of European migrants during the rainy season.Mer enn 400 fuglearter er registrert i Mikumi Nasjonalpark , med de fargerike” fastboende” som ”the lilac-breasted roller”, ”yellow-throated longclaw” og bateleur ørnen, som også får selskap av en rekke av europeiske innvandrere i regntiden. Hippos are the star attraction of the pair of pools situated 5km north of the main entrance gate, supported by an ever-changing cast of waterbirds.Flodhester er stjerneattraksjoner ved de to bassengene 5km nord for parkens hovedinngang, sammen med av en stadig skiftende skare av vannfugler.

Manyara provides the perfect introduction to Tanzania’s birdlife.Manyara gir den perfekte introduksjon til Tanzanias fugleliv. More than 400 species have been recorded, and even a first-time visitor to Africa might reasonably expect to observe 100 of these in one day.Mer enn 400 arter er registrert, og til og med første gangs besøkende til Afrika vil med rimelighet kunne forvente å observere minst 100 av disse på en dag. Highlights include thousands of pink-hued flamingos on their perpetual migration, as well as other large waterbirds such as pelicans, cormorants and storks.Høydepunktene inkluderer tusenvis av rosa flamingoer, lyse nyanser på sin evigvarende migrasjon, så vel som andre store vannfugler som pelikaner, skarv og storker.

Den mest unike destinasjonen for florister er allikevel Kitulo  som virkelig er et sjelden botanisk vidunder, hjem til mer en 350 arter av karplanter, inkludert 45 varianter av terrestriske orkideer, som bryter ut i en opprørsk villblomstvisning av storslått skala og mangfold i den store regntiden fra slutten av november til april.

Men Kitulo, en botaniker og fjell vandrers paradis, er også svært forlokkende for fuglekikkere. Tanzania’s only population of the rare Denham’s bustard is resident, alongside a breeding colony of the endangered blue swallow and such range-restricted species as mountain marsh widow, Njombe cisticola and Kipengere seedeater. Tanzanias eneste bestand av den sjeldne Denham’s bustard finnes her, i tillegg til en koloni av truede blå svaler og andre område bundne arter som mountain marsh widow, njombe cisticola og kipengere seedeater. Endemic species of butterfly, chameleon, lizard and frog further enhance the biological wealth of God’s Garden.

Galleri