Bærekraftig Turisme

Hvert år jobber vi med våre partnere for å komme nærmere FN og den Internasjonale Turist Organisasjons mål for bærekraftig turisme.

Økt bærekraft i reiselivet oppnås bare gjennom tiltak i reiselivsbedrifter og destinasjoner. Nedenfor finner du en tiltaksliste som følger prinsipper og kriterier for et bærekraftig reiseliv, og hva Paka Adventurs gjør for å hjelpe til på veien til å nå disse målene. Listen er utarbeidet av Innovasjon Norge med utgangspunkt i UNWTOs prinsipper.

Bevaring av natur, kultur og miljø

1. Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

  • På våre reiser ønsker vi å dele den kulturelle kunnskapen, og at våre gjester kan oppleve kulturen ekte og naturlig

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

  • Parkavgiftene vi betaler når vi skal på safari er med på å bevare dette

3. Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

  • Parkavgiftene vi betaler når vi skal på safari er med på å bevare dette

4. Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Styrking av sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.

  • Våre turer er med på å støtte lokalsamfunnet så langt det lar seg gjøre

6. Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

  • Vi er med å motivere lokale engasjerte mennesker til å ta del i utviklingen av det lokale reiselivet ved å bruke de lokale resursene der det er mulig

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reisleivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

  • Vi er med på å motiverer våre samarbeidspartnere til dette

8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

  • Alle våre reiser er tilgjengelige for alle, om vi må tilrettelegge på grunn av funksjonshemming så organiserer vi dette

Økonomisk levedyktighet

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.

10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

  • Vi jobber også aktivt mot overturisme!